You are not connected. Please login or register

Cổng Chia Sẻ Thông Tin Giải Trí » Hướng dẫn về BBCode

Giới thiệu

BBCode là gì?

Định dạng Text

Tạo chữ đậm, nghiêng và gạch dưới
Thay đổi màu chữ và kích thước chữ
Kết hợp các thẻ với nhau

Trích dẫn và cố định chiều rộng văn bản xuất ra

Kèm Trích dẫn vào thông điệp trả lời
Chèn Mã nguồn hoặc cố định chiều rộng dữ liệu

Tạo danh sách

Tạo danh sách không cần thứ tự
Tạo danh sách có thứ tự

Tạo liên kết

Liên kết đến 1 trang web khác

Hiển thị hình ảnh trong bài gửi

Thêm hình ảnh vào bài gửi

Vấn đề khác

Tôi có thể thêm thẻ của chính tôi không?
Add a flash animation to a message
Add a movie to a message

Tables

Create a table in a message

Scrolling text

Make a message scroll horizontally
Make a message scroll vertically

Appearance BBcodes

Insert a line
Put in index or in exposure
Effects BBcodes

Misc BBcodes

Obtain a random number